V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
echo0x000001
V2EX  ›  发音

你们怎么读 " Linux "

 •  1
   
 •   echo0x000001 · 84 天前 · 7742 次点击
  这是一个创建于 84 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我看身边有不少人读 “宁牛斯",我一般发音宁纳克丝,刚搜了一下 linus 也是发第二种音。
  114 条回复    2024-02-02 23:33:21 +08:00
  1  2  
  totoro625
      1
  totoro625  
     84 天前   ❤️ 1
  妮您可死
  或者一个字母一个字母的读出来
  SeduceQAQ
      3
  SeduceQAQ  
     84 天前
  lei ne ke si
  kandaakihito
      4
  kandaakihito  
     84 天前   ❤️ 6
  地儿道儿星条旗读法: /ˈlɪn.əks/

  家乡话读法: リナックス (李那 库苏)
  poopoopoopoo
      5
  poopoopoopoo  
     84 天前   ❤️ 2
  林尼科四
  muzihuaner
      6
  muzihuaner  
     84 天前 via Android
  离尼克斯
  chairuosen
      7
  chairuosen  
     84 天前
  宁?
  adoal
      8
  adoal  
     84 天前   ❤️ 1
  你牛个屎
  jiaoyidongxi
      9
  jiaoyidongxi  
     84 天前   ❤️ 1
  Seria
      10
  Seria  
     84 天前   ❤️ 1
  linux 里纳克斯
  bojackhorseman
      11
  bojackhorseman  
     84 天前   ❤️ 3
  黎扭克斯
  bojackhorseman
      12
  bojackhorseman  
     84 天前
  @bojackhorseman Linus (来纳斯)
  kjj98709
      14
  kjj98709  
     84 天前
  @kandaakihito 很地道的家乡话!
  so2back
      15
  so2back  
     84 天前
  哩呢 s
  saeed
      16
  saeed  
     84 天前
  累牛克斯
  windstill
      17
  windstill  
     84 天前
  里尼克斯
  july1995
      18
  july1995  
     84 天前 via Android   ❤️ 1
  li nin ke si
  si
      19
  si  
     84 天前
  拎逆死
  ruuu
      20
  ruuu  
     84 天前   ❤️ 1
  宁纳克斯
  AlvaMu
      21
  AlvaMu  
     84 天前
  哩 ne 科四
  int11
      22
  int11  
     84 天前
  李努叉
  whathappen
      23
  whathappen  
     84 天前
  只读 3 个音。
  Lancerer
      24
  Lancerer  
     84 天前
  里牛可丝(可丝可丝可丝)
  JKeita
      25
  JKeita  
     84 天前
  宁牛克死
  dlmy
      26
  dlmy  
     84 天前
  累牛可死
  declandragon
      27
  declandragon  
     84 天前
  力 new 可四
  Tarek911
      28
  Tarek911  
     84 天前
  拎女克丝
  hahadaxigua834
      29
  hahadaxigua834  
     84 天前
  像这个 linux 有两个原音字母的单词, 一般情况下只有第一个原音真的发音,而且发它原本的音,I 就是发 I'm 的那个 I 。
  Lightbright
      30
  Lightbright  
     84 天前 via Android   ❤️ 1
  Tufutogo
      31
  Tufutogo  
     84 天前 via Android
  为什么会有 n 的音在开头?不是 L 吗…
  yeqizhang
      32
  yeqizhang  
     84 天前 via Android
  心里想着林纳克斯,林尼克斯
  cuixiao603
      33
  cuixiao603  
     84 天前
  咋都发不出宁这个音啊
  lcyrax
      34
  lcyrax  
     84 天前 via Android   ❤️ 2
  感觉 n ,l 不分的好多啊。。。
  tearsinchina
      35
  tearsinchina  
     84 天前
  雷呢克斯
  nzynzynzy
      36
  nzynzynzy  
     84 天前
  雷克萨斯
  enihcam
      37
  enihcam  
     84 天前
  宁可死
  ysc3839
      38
  ysc3839  
     84 天前 via Android
  (“拎”不带后鼻音)你可死
  ck19920702
      39
  ck19920702  
     84 天前 via iPhone   ❤️ 4
  哩扭可死
  lafaer
      40
  lafaer  
     84 天前 via Android
  durex
  kylebing
      41
  kylebing  
     84 天前   ❤️ 2
  原来我以前都读错了。一直读 林牛'克斯。
  原来是 '累尼克斯,重音在前。

  https://www.google.com/search?q=how+to+pronounce+linux
  iprime
      42
  iprime  
     84 天前
  留尼克斯
  Shiweizhi
      43
  Shiweizhi  
     84 天前
  嫩内克斯
  sunziren
      44
  sunziren  
     84 天前
  林纽克斯
  jay666
      45
  jay666  
     84 天前
  里呢克斯
  businessch
      46
  businessch  
     84 天前 via iPhone
  李妞思
  euclidhuang
      47
  euclidhuang  
     84 天前
  ikea
  SniperXu
      48
  SniperXu  
     84 天前
  歪个楼,想问下各位大佬是怎么读 git github 的
  Tink
      49
  Tink  
     84 天前
  林牛可思 or 林内可思
  461229187
      50
  461229187  
     84 天前
  好绕口,而且发音还不不统一
  hao7Chen
      51
  hao7Chen  
     84 天前
  你们怎么读 NGINX
  Sting1226
      52
  Sting1226  
     84 天前
  林那克丝
  Daniel17
      53
  Daniel17  
     84 天前
  @SniperXu 基特哈 be ( bushi
  SniperXu
      54
  SniperXu  
     84 天前
  @hao7Chen 恩吉克斯
  SniperXu
      55
  SniperXu  
     84 天前
  林奈克斯
  wangxin3
      56
  wangxin3  
     84 天前
  @SniperXu #48 给特哈波
  heyyymason
      57
  heyyymason  
     84 天前
  L 爱嗯油 X
  DAMNYOU
      58
  DAMNYOU  
     84 天前
  宁可累死。
  PoorBe
      59
  PoorBe  
     84 天前
  内 niu 科斯
  zgsi
      60
  zgsi  
     84 天前
  林 牛 克斯
  aoeui
      61
  aoeui  
     84 天前 via Android
  “宁”是什么鬼?👻
  ButcherHu
      62
  ButcherHu  
     84 天前
  拎扭克斯
  klo424
      63
  klo424  
     84 天前
  林呢克斯
  shanghai1943
      64
  shanghai1943  
     84 天前   ❤️ 3
  没蹲到那个经典的知乎回答,那我来复述一下吧:「 Linux 是自由的,包括它的发音」
  DoraYao
      65
  DoraYao  
     84 天前
  没有一个重复的,妥妥的文学鉴赏展
  lisxour
      66
  lisxour  
     84 天前
  拎你克斯
  oliveira
      67
  oliveira  
     84 天前
  关于 Linux 发音争议的关键,其实是 u 的发音,/juː/ /ə/ /ʌ/ 其实都可以。
  leaflxh
      68
  leaflxh  
     84 天前
  Linux
  英语原教旨派: 林呢科斯
  汉语直读派: 林牛科斯
  类 unix 衍生系统派:林尼科斯
  QiaoSteven
      69
  QiaoSteven  
     84 天前
  李尼克斯
  clifftts
      70
  clifftts  
     84 天前
  雷妞克斯
  Cagliostro
      71
  Cagliostro  
     84 天前
  林克!
  McreeWu
      72
  McreeWu  
     83 天前
  林尼可死
  wweerrgtc
      73
  wweerrgtc  
     83 天前
  L 系统
  shervy
      74
  shervy  
     83 天前
  李纳克斯~
  手机上的翻译发音是:len na ke si
  cherryas
      75
  cherryas  
     83 天前
  雷牛克斯
  echo0x000001
      76
  echo0x000001  
  OP
     83 天前
  @SniperXu 基特哈勃
  BornGuilty
      77
  BornGuilty  
     83 天前 via Android
  凜乃克斯
  wjd2002
      78
  wjd2002  
     83 天前
  林那克斯
  vampuke
      79
  vampuke  
     83 天前
  @hao7Chen #51 engine X
  Ixizi
      80
  Ixizi  
     83 天前
  让 ChatGPT 整理了一堆有的没有名词,供大家摸鱼学习


  | 术语 | IPA 音标 | 韦氏音标 | 自然拼读 |
  |------|--------|--------|----------|
  | Adobe | əˈdoʊbi | əˈdōbē | uh-doh-bee |
  | Amazon | ˈæməzən | ˈaməˌzän | am-uh-zon |
  | Angular | ˈæŋɡjʊlə | ˈaNGgyələr | ang-gyu-lar |
  | AJAX | ˈeɪdʒæks | ˈāˌjaks | ay-jacks |
  | Apache | əˈpætʃi | əˈpachē | uh-pah-chee |
  | ASCII | ˈæski | ˈaskē | as-kee |
  | Axios | ˈæksioʊs | ˈaksēōs | acks-ee-ohs |
  | Azure | ˈæʒər | ˈaZHər | azh-ur |
  | C++ | siː plʌs plʌs | sē plus plus | cee plus plus |
  | C# | siː ʃɑːrp | sē shärp | cee sharp |
  | Chrome | kroʊm | krōm | krome |
  | Daemon | ˈdiːmən | ˈdēmən | dee-mon |
  | Debian | ˈdɛbiən | ˈdebēən | deb-ee-an |
  | Django | ˈdʒæŋɡoʊ | ˈjanɡō | jang-go |
  | Emoji | ɪˈmoʊdʒi | ēˈmōjē | ee-mo-jee |
  | Ethereum | ˈiːθəriəm | ˈēTHərēəm | ee-theer-ee-um |
  | Fedora | fɪˈdɔːrə | fəˈdôrə | feh-doh-rah |
  | Flash | flæʃ | flash | flash |
  | Git | ɡɪt | git | git |
  | Github | ˈɡɪthʌb | ˈgithəb | git-hub |
  | GNU | ɡnuː | nü | g-noo |
  | GUI | ˈɡuːi | ˈgüē | goo-ee |
  | Haskell | ˈhæskəl | ˈhaskəl | has-kell |
  | IEEE | ˈaɪ triːpl iː | ī triple ē | eye triple e |
  | Java | ˈdʒɑːvə | ˈjävə | ja-va |
  | Jekyll | ˈdʒɛkɪl | ˈjekəl | jeck-ill |
  | Jpeg | ˈdʒeɪpɛɡ | ˈjāpeg | jay-peg |
  | Laravel | ˈlɑːrəvɛl | ˈlärəvel | lar-ah-vel |
  | Linux | ˈlɪnʌks | ˈlinəks | lin-uks |
  | Lucene | luːˈsiːn | lüˈsēn | loo-seen |
  | Microsoft | ˈmaɪkrəsɒft | ˈmīkrəˌsôft | my-crow-soft |
  | MIME | maɪm | mīm | mime |
  | Mongo | ˈmɒŋɡoʊ | ˈmäNGgō | mong-go |
  | MySQL | maɪˈɛskjuːˈɛl | mīˈeskyo͞oˈel | my-sql |
  | Nginx | ˈɛndʒɪnˌeks | ˈenjinˌeks | engine-x |
  | Nvidia CUDA | ɪnˈvɪdiə 'kuːdə | inˈvid

  ēə 'küdə | in-vid-ee-uh coo-dah |
  | Oracle | ˈɔrəkl | ˈôrəkəl | or-uh-kle |
  tim9527
      81
  tim9527  
     83 天前
  里纽克斯
  yujieyu7
      82
  yujieyu7  
     83 天前
  Linux 是自由的,包括它的发音
  ygtq
      83
  ygtq  
     83 天前
  不是作者本人早就读过了么,跟着读呗
  wangzi1993
      84
  wangzi1993  
     83 天前
  李妞科斯
  xiaomada
      85
  xiaomada  
     83 天前
  @totoro625 妮儿说她不愿意死
  Henry399
      86
  Henry399  
     83 天前
  英式类纽克斯,美式雷努克斯
  morutong
      87
  morutong  
     83 天前
  @kandaakihito #4 日本人?神田秋人?汉语这么 6 !
  Erroad
      88
  Erroad  
     83 天前   ❤️ 1
  l n 都不分,还说个啥
  zbowen66
      89
  zbowen66  
     83 天前
  @Erroad #88 我也很纳闷,lin 开头的单词怎么会发“宁 XX”?楼主还信誓旦旦地说查到的结果就是“宁 XX”,我差点就怀疑人生了。看到这楼豁然开朗
  atpex
      90
  atpex  
     83 天前
  @SniperXu #48 给 ei 哈布
  atpex
      91
  atpex  
     83 天前
  ln 不分,品川渝人生 是吧
  yhm2046
      92
  yhm2046  
     83 天前
  雷克萨斯
  Falcon1
      93
  Falcon1  
     83 天前
  月经帖。临勒克斯
  mayerer
      94
  mayerer  
     83 天前
  里呢咳死
  Marionic0723
      95
  Marionic0723  
     83 天前
  @SniperXu “给特薅部”
  BeiChuanAlex
      96
  BeiChuanAlex  
     83 天前
  妮您可斯 +1
  JensenQian
      97
  JensenQian  
     83 天前 via Android
  李内克斯
  jollylee2012
      98
  jollylee2012  
     83 天前 via iPhone
  雷弄死
  midakaliu
      99
  midakaliu  
     83 天前
  黎尼克斯
  mipaers
      100
  mipaers  
     83 天前
  里尼克斯
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5408 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 56ms · UTC 07:41 · PVG 15:41 · LAX 00:41 · JFK 03:41
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.