V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
shaonian
V2EX  ›  分享创造

做了三个红包封面,分享给大家啦

 •  2
   
 •   shaonian ·
  hijiangtao · 137 天前 · 8857 次点击
  这是一个创建于 137 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  做了三个红包封面,每个 2000 份,分享给大家,祝大家新的一年红红火火~

  领取链接在这里,链接里有详细预览视频,红包效果简要截图就看下面啦

  1. https://mp.weixin.qq.com/s/eN6aySuc2DVW5rKEOQuByA
  2. https://mp.weixin.qq.com/s/cn7TfP4aNeNuzzgOp91FJQ
  3. https://mp.weixin.qq.com/s/wnArTSGkbRVpgQqPZguhjg

  第一款风格封面

  第二款风格封面

  第三款风格封面

  第 1 条附言  ·  136 天前
  同时也欢迎大家关注我的公众号「黯晓」啦,就是大家点进去领红包的这个封面,会分享投资、编程、阅读与生活经历🥴
  第 2 条附言  ·  130 天前

  上次发放的红包封面比较火爆,一下就抢光啦,感谢大家的关注。临近春节,于是计划充300个送给大家,因为龙年相关的封面不可用,这次就只发另外两款封面啦,各150个,发完就没啦,等待过年,预祝大家新春快乐~

  https://mp.weixin.qq.com/s/tJXusIwbVsg5IoeHcze7kw

  142 条回复    2024-02-07 11:19:11 +08:00
  1  2  
  stobhk08
      1
  stobhk08  
     137 天前
  哈哈 ,感谢 感谢 ,已经领取了
  shaonian
      2
  shaonian  
  OP
     137 天前   ❤️ 1
  想起来 @onemr
  odifjg9384hg
      3
  odifjg9384hg  
     137 天前
  谢谢老板
  supemaomao
      4
  supemaomao  
     137 天前 via Android
  感谢作者
  CCBP
      5
  CCBP  
     137 天前 via Android
  感谢!
  v2byy
      6
  v2byy  
     137 天前 via iPhone
  感谢
  DarkAlexWang
      7
  DarkAlexWang  
     137 天前 via iPhone
  已经领取,多谢,好像有有效期
  bbmmwan886
      8
  bbmmwan886  
     137 天前 via iPhone
  红火龙🈚啦🤔
  bbmmwan886
      9
  bbmmwan886  
     137 天前 via iPhone
  @bbmmwan886 搞错了 还有
  ggmood
      10
  ggmood  
     137 天前 via iPhone
  很漂亮,多谢🙏
  daybreakfangyang
      11
  daybreakfangyang  
     137 天前 via Android
  感谢
  feixiangkid
      12
  feixiangkid  
     137 天前 via iPhone
  感谢
  xuromky
      13
  xuromky  
     137 天前
  谢谢,已领
  Yoocai
      14
  Yoocai  
     137 天前
  感谢
  luojianxhlxt
      15
  luojianxhlxt  
     137 天前
  感谢,已经领取
  dyx
      16
  dyx  
     137 天前
  感谢
  Aaarnold
      17
  Aaarnold  
     137 天前
  感谢感谢
  ravenzhao
      18
  ravenzhao  
     137 天前
  感谢!!!
  sosowei
      19
  sosowei  
     137 天前
  感谢,新年红红火火
  renshu16
      20
  renshu16  
     137 天前
  好看,已领,已关注
  ShunYea
      21
  ShunYea  
     137 天前
  谢谢,已领。
  AmaQuinton
      22
  AmaQuinton  
     137 天前
  谢谢,已领
  junkdude
      23
  junkdude  
     137 天前
  终于领到,谢谢
  raylor
      24
  raylor  
     137 天前
  感谢
  edenxudy
      25
  edenxudy  
     137 天前 via iPhone
  谢谢!
  hangzhou
      26
  hangzhou  
     137 天前
  感谢 已领
  guisense
      27
  guisense  
     137 天前
  谢谢
  ensin
      28
  ensin  
     137 天前
  感谢,新年快乐
  jiuyuezai
      29
  jiuyuezai  
     137 天前
  感谢!
  jonathanchoo
      30
  jonathanchoo  
     137 天前
  谢谢
  dontLookAvatar
      31
  dontLookAvatar  
     137 天前
  已领, 谢谢
  yebem
      32
  yebem  
     137 天前
  感谢 已领
  dabaov2
      33
  dabaov2  
     137 天前
  谢谢大佬
  wqhui
      34
  wqhui  
     137 天前
  领到了感谢
  ray1980
      35
  ray1980  
     137 天前
  感谢,领了第一款
  wjup
      36
  wjup  
     137 天前
  新年红红火火,乘风破浪
  NobodyLikesMe
      37
  NobodyLikesMe  
     137 天前
  谢谢!
  BachelorMan
      38
  BachelorMan  
     137 天前
  谢谢老板 已领取
  hayeCheng
      39
  hayeCheng  
     137 天前
  谢谢大佬
  peterHi
      40
  peterHi  
     137 天前
  感谢作者 已领取
  Forviler
      41
  Forviler  
     137 天前
  新年快乐,感觉
  EmpCold
      42
  EmpCold  
     137 天前
  感谢,已领取
  zhanglong11
      43
  zhanglong11  
     137 天前
  已领,谢谢
  heishu
      44
  heishu  
     137 天前
  关注,已领
  charisna
      45
  charisna  
     137 天前
  感谢
  XSG
      46
  XSG  
     137 天前
  已领,谢谢~
  jkworld
      47
  jkworld  
     137 天前
  哦吼,新年快乐!!
  lupkcd
      48
  lupkcd  
     137 天前
  感谢,已领取
  Tanf
      49
  Tanf  
     137 天前
  已领,谢谢~
  rttds
      50
  rttds  
     137 天前
  感谢,已领
  Alexsen
      51
  Alexsen  
     137 天前
  谢谢,已领
  scyuo
      52
  scyuo  
     137 天前
  感谢作者
  vanityfairn
      53
  vanityfairn  
     137 天前
  感谢!
  yarawen
      54
  yarawen  
     137 天前
  这个是一元一个吗?
  darryZ
      55
  darryZ  
     137 天前
  感谢,已领
  alexhx
      56
  alexhx  
     137 天前
  感谢,已领
  2b2q
      57
  2b2q  
     137 天前
  感谢,已领
  tony2lord
      58
  tony2lord  
     137 天前
  已领,感谢~
  inhzus
      59
  inhzus  
     137 天前
  已领,谢谢~
  taylorzhi
      60
  taylorzhi  
     137 天前
  已经领取,多谢
  rayless
      61
  rayless  
     137 天前
  感谢
  BBCCBB
      62
  BBCCBB  
     137 天前
  感谢
  kaishi123
      63
  kaishi123  
     137 天前
  已领,谢谢~
  Afton
      64
  Afton  
     137 天前
  感谢,已领
  huajieyu
      65
  huajieyu  
     137 天前
  感谢,已领
  sunls
      66
  sunls  
     137 天前
  感谢,已领
  Ju22
      67
  Ju22  
     137 天前
  感谢,已领,很好看
  ytll21
      68
  ytll21  
     137 天前
  感谢,已领
  stone520
      69
  stone520  
     137 天前
  谢谢,已领
  LinLee
      70
  LinLee  
     137 天前
  感谢,已领,特别好看
  zacheryWu
      71
  zacheryWu  
     137 天前
  感谢,已领,很好看
  SkyTodInfi
      72
  SkyTodInfi  
     137 天前
  已领取,很精致,谢谢
  yao978318542
      73
  yao978318542  
     137 天前
  谢谢,龙年大吉万事如意
  chenzhg33
      74
  chenzhg33  
     137 天前
  谢谢,已领取
  heijiangjun
      75
  heijiangjun  
     137 天前
  已领,谢谢~
  dauehbv
      76
  dauehbv  
     137 天前
  感谢,已领取
  flowersguest
      77
  flowersguest  
     137 天前
  已领,谢谢~~~
  jswxg
      78
  jswxg  
     137 天前
  已领取,多谢作者
  nealHuang
      79
  nealHuang  
     137 天前
  你好,请问怎么做的,我也想做一个家人的
  blackstarry
      80
  blackstarry  
     137 天前
  感谢,已领
  rockdodos
      81
  rockdodos  
     137 天前
  感谢,已领
  raycloud
      82
  raycloud  
     137 天前
  感谢,已领
  melvin
      83
  melvin  
     137 天前
  感谢
  spemoon
      84
  spemoon  
     137 天前
  已领,感谢,厉害
  yl20181003
      85
  yl20181003  
     137 天前
  已领,感谢
  cheryH
      86
  cheryH  
     137 天前
  感谢,已领
  BieLang
      87
  BieLang  
     137 天前
  感谢
  buglesss
      88
  buglesss  
     137 天前
  已领,感谢
  HENQIGUAI
      89
  HENQIGUAI  
     137 天前
  感谢,已领!
  lifefriend
      90
  lifefriend  
     137 天前
  已领,谢谢
  Damn
      91
  Damn  
     137 天前
  已领,感谢.
  windshadow
      92
  windshadow  
     137 天前
  感谢!!!
  msvcr110
      93
  msvcr110  
     137 天前
  领到了,楼主新年大发财
  lz234561
      94
  lz234561  
     137 天前
  感谢,已领
  pingzi0214
      95
  pingzi0214  
     137 天前
  已领,感谢.
  codingguy
      96
  codingguy  
     137 天前
  很漂亮,谢谢老板!
  nunterr
      97
  nunterr  
     137 天前
  已领,感谢
  nicehyj
      98
  nicehyj  
     137 天前
  已领,感谢
  test817
      99
  test817  
     137 天前
  已领,感谢
  shaonian
      100
  shaonian  
  OP
     136 天前 via Android
  @yarawen 报价貌似是这么多,不过我这是公众号创作赠送的啦,顺带也欢迎大家关注我的公众号「黯晓」啦
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2322 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 04:57 · PVG 12:57 · LAX 21:57 · JFK 00:57
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.