V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
luvroot
V2EX  ›  互联网

yuque vip 活动可以领到 1 年的

 •  
 •   luvroot · 2022-03-11 09:31:12 +08:00 · 7196 次点击
  这是一个创建于 637 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  下载语雀 App -> 点击我 -> 点击活动福利 -> 填写邀请码

  VPN1P0

  178 条回复    2022-04-09 22:50:48 +08:00
  1  2  
  dtgxx
      1
  dtgxx  
     2022-03-11 09:44:40 +08:00
  邀请别人是给啥奖励
  wenhua
      2
  wenhua  
     2022-03-11 09:45:22 +08:00   ❤️ 3
  蹭一波,谢谢。邀请码:HFIBUO

  再送上几个链接

  阿里云高校计划 6 个月 https://www.yuque.com/e/channel?channel=aliyungaoxiao

  云上协同 3 个月 https://www.yuque.com/e/channel?channel=aliyunkfz
  wenhua
      3
  wenhua  
     2022-03-11 09:46:07 +08:00
  @dtgxx 邀请人与被邀请人 都能同时得到 3 个月会员
  yohole
      4
  yohole  
     2022-03-11 09:49:33 +08:00
  最新邀请码 CYTL9T
  最新邀请码 CYTL9T
  最新邀请码 CYTL9T

  互惠互利!
  jeremy10
      5
  jeremy10  
     2022-03-11 09:54:23 +08:00
  互惠互利!最新邀请码:CGNUEW
  Deffi
      6
  Deffi  
     2022-03-11 09:58:19 +08:00
  接力,邀请码:CFBYSA
  bhaltair
      7
  bhaltair  
     2022-03-11 10:04:45 +08:00
  最新的邀请码:AUSRAY
  really28
      8
  really28  
     2022-03-11 10:09:27 +08:00
  最新:MB644G
  wondersland
      9
  wondersland  
     2022-03-11 10:16:59 +08:00
  蹭一波,邀请码:CXD88B
  sixer
      10
  sixer  
     2022-03-11 10:20:24 +08:00
  已领,分享邀请码:BGGG53
  Zhancha
      11
  Zhancha  
     2022-03-11 10:20:31 +08:00
  还能用的邀请码:

  XVQXF2

  <br />
  zhangdashuan
      12
  zhangdashuan  
     2022-03-11 10:21:22 +08:00
  接力,邀请码: KPKKWV
  kblacksheep
      13
  kblacksheep  
     2022-03-11 10:22:19 +08:00
  还能用~

  LSS9G3
  kikohot
      14
  kikohot  
     2022-03-11 10:23:52 +08:00 via iPhone
  邀请码:SUXPID 各领三个月会员
  jincong
      15
  jincong  
     2022-03-11 10:24:53 +08:00
  接力:KQ0XFG
  wdy3334
      16
  wdy3334  
     2022-03-11 10:25:11 +08:00
  @wenhua #2 之前这链接都能重复领取,现在也不行了
  itianjing
      17
  itianjing  
     2022-03-11 10:25:11 +08:00
  我的我的
  BI97YH
  Cloud9527
      18
  Cloud9527  
     2022-03-11 10:25:22 +08:00
  语雀会员开不开差距不多,我去年买了一年
  shuaiyin
      19
  shuaiyin  
     2022-03-11 10:25:54 +08:00
  啦啦啦 已领 分享邀请码:HI5Y2S
  ChaneyChan
      20
  ChaneyChan  
     2022-03-11 10:26:02 +08:00
  还能用,这是我的:XD5G2S
  wanghaonull
      21
  wanghaonull  
     2022-03-11 10:26:47 +08:00
  OVXOVY
  li746224
      22
  li746224  
     2022-03-11 10:29:08 +08:00
  接力,邀请码: QB89LZ
  shizukupr
      23
  shizukupr  
     2022-03-11 10:30:32 +08:00
  我的邀请码:DLLOZK
  zii4914
      24
  zii4914  
     2022-03-11 10:30:48 +08:00
  邀请码接力,VCB5SF
  wuxingli
      25
  wuxingli  
     2022-03-11 10:32:31 +08:00
  接力,邀请码:AM1WFT
  zgqiu
      26
  zgqiu  
     2022-03-11 10:33:53 +08:00
  邀请码接力, GF70FK
  wanghaonull
      27
  wanghaonull  
     2022-03-11 10:35:57 +08:00
  邀请码接力, OVXOVY
  wohenlanya
      28
  wohenlanya  
     2022-03-11 10:36:12 +08:00
  LNMA5B ,别忘了先领 OP 的邀请码 ~ _ ~
  tony2lord
      29
  tony2lord  
     2022-03-11 10:42:59 +08:00
  邀请码接力,PIUE1X
  peterchen26
      30
  peterchen26  
     2022-03-11 10:43:18 +08:00 via Android
  邀请码 OSYAGO
  cuixiao603
      31
  cuixiao603  
     2022-03-11 10:46:59 +08:00
  GMLDI5
  Macolor21
      32
  Macolor21  
     2022-03-11 10:52:37 +08:00
  AIU31V
  xf2506
      33
  xf2506  
     2022-03-11 11:02:31 +08:00
  @Macolor21 接了楼上,DNNRBG
  ResidualWind
      34
  ResidualWind  
     2022-03-11 11:02:57 +08:00
  最新邀请码 GXIYHL
  wewing
      35
  wewing  
     2022-03-11 11:11:04 +08:00
  RS3C0
  chensitong
      36
  chensitong  
     2022-03-11 11:13:46 +08:00
  邀请码 WSFK8X
  AlvaMu
      37
  AlvaMu  
     2022-03-11 11:15:51 +08:00
  邀请码:IKL4H1
  WilsonGGG
      38
  WilsonGGG  
     2022-03-11 11:16:31 +08:00
  蹭一波 CL1TYZ
  shervy
      39
  shervy  
     2022-03-11 11:18:44 +08:00
  @wenhua 已输入你的邀请码。

  感恩楼下的,我邀请码:FRPD78
  haimall
      40
  haimall  
     2022-03-11 11:22:27 +08:00
  @shervy 已使用

  接力:AW38XS
  接力:AW38XS
  接力:AW38XS
  Binks
      41
  Binks  
     2022-03-11 11:24:46 +08:00
  来来来,新鲜的 RWH4WY
  madmen
      42
  madmen  
     2022-03-11 11:26:44 +08:00
  @Binks #41 已用
  新的:SDLUBU
  Binks
      43
  Binks  
     2022-03-11 11:28:42 +08:00
  @madmen 邀请码不存在?
  diedat17
      44
  diedat17  
     2022-03-11 11:28:47 +08:00
  邀请码:ADP6XA
  18k
      45
  18k  
     2022-03-11 11:28:54 +08:00
  接力 邀请码:YZ9XX8

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  18k
      46
  18k  
     2022-03-11 11:29:09 +08:00
  但是我只能填写别人的一次邀请码,怎么填写多次呢
  dracher
      47
  dracher  
     2022-03-11 11:29:17 +08:00
  @haimall 已使用

  接力

  邀请码:PBG37S
  Celebi
      48
  Celebi  
     2022-03-11 11:30:20 +08:00
  要下载 app 啊
  igaozp
      49
  igaozp  
     2022-03-11 11:33:05 +08:00
  @dracher #47 已使用
  igaozp
      50
  igaozp  
     2022-03-11 11:33:36 +08:00
  接力:TG5AI3
  ljchengx
      51
  ljchengx  
     2022-03-11 11:38:49 +08:00
  EQMCRL
  EQMCRL
  EQMCRL

  新鲜的 100%可用
  klarkzh
      52
  klarkzh  
     2022-03-11 11:39:37 +08:00
  接力。 邀请码:RI4V4L
  shervy
      53
  shervy  
     2022-03-11 11:41:00 +08:00
  @haimall 是不是只能填一次。如果不是请问在哪儿再填你的码
  wanghaonull
      54
  wanghaonull  
     2022-03-11 11:41:13 +08:00
  邀请码接力, OVXOVY

  邀请码接力, OVXOVY

  邀请码接力, OVXOVY
  mopig
      55
  mopig  
     2022-03-11 11:43:06 +08:00
  邀请码:LVY398

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  s21
      56
  s21  
     2022-03-11 11:47:17 +08:00
  邀请码接力:FOZUVU
  haimall
      57
  haimall  
     2022-03-11 11:49:51 +08:00
  @shervy 手机下载 app
  下载语雀 App -> 点击我 -> 点击活动福利 -> 填写邀请码
  robot1
      58
  robot1  
     2022-03-11 11:50:55 +08:00
  邀请码接力:IQGYY3
  lishijianghu
      59
  lishijianghu  
     2022-03-11 11:53:15 +08:00
  各位 V 站的靓仔靓女可以用用我的邀请码:
  EZ3GRO
  EZ3GRO
  EZ3GRO
  godfunc
      60
  godfunc  
     2022-03-11 11:55:03 +08:00
  接力 LO13SS
  shervy
      61
  shervy  
     2022-03-11 11:56:40 +08:00
  @haimall 没看到填写的地方,只有复制自己邀请码的地方。
  HayashiMei
      62
  HayashiMei  
     2022-03-11 12:00:08 +08:00
  邀请码:QRZ0HV
  haimall
      63
  haimall  
     2022-03-11 12:01:17 +08:00
  @shervy 那是填过了吧
  我填过以后 也没有了 只有邀请码。
  mantreegcj
      64
  mantreegcj  
     2022-03-11 12:02:28 +08:00
  接力,邀请码:LOTGOL
  ResidualWind
      65
  ResidualWind  
     2022-03-11 12:03:58 +08:00
  最新邀请码接力 GXIYHL
  retrocode
      66
  retrocode  
     2022-03-11 12:07:03 +08:00
  接力: LGG9Y1
  sbf4512
      67
  sbf4512  
     2022-03-11 12:32:11 +08:00
  接力: RRUKE7
  runninghipp
      68
  runninghipp  
     2022-03-11 12:43:55 +08:00
  接力 :GORBCO 最新
  l9rw
      69
  l9rw  
     2022-03-11 12:46:06 +08:00
  接力:SSKPCC
  Ruikoto
      70
  Ruikoto  
     2022-03-11 12:46:29 +08:00
  接力:MD952Q
  davin
      71
  davin  
     2022-03-11 12:48:43 +08:00
  接力:HDN1LS
  charzluo
      72
  charzluo  
     2022-03-11 12:55:28 +08:00
  接力邀请码:XCPR6C
  cuicuiv5
      73
  cuicuiv5  
     2022-03-11 13:16:35 +08:00
  接力
  PRYIB7
  somebody
      74
  somebody  
     2022-03-11 13:16:52 +08:00 via Android
  接力:QWC6G1
  tlxxzj
      75
  tlxxzj  
     2022-03-11 13:21:14 +08:00
  接力:ZKBU9C
  jabari
      76
  jabari  
     2022-03-11 13:22:54 +08:00
  TU7OYO
  rocy
      77
  rocy  
     2022-03-11 13:27:44 +08:00
  吴彦祖们,接力接力

  RFN0G4
  devinww
      78
  devinww  
     2022-03-11 13:28:36 +08:00
  热乎出炉

  AGFITY
  siniankxq
      79
  siniankxq  
     2022-03-11 13:32:11 +08:00
  邀请码:YPTCZM
  0xC000009F
      80
  0xC000009F  
     2022-03-11 13:32:51 +08:00
  SFN7Z2
  Yukirito1996
      81
  Yukirito1996  
     2022-03-11 13:33:25 +08:00
  新鲜出炉~邀请码:YQLXIC

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  lolico
      82
  lolico  
     2022-03-11 13:35:59 +08:00 via iPhone
  接力邀请码:RQF7SW
  zhqqq
      83
  zhqqq  
     2022-03-11 13:37:27 +08:00
  新鲜出炉~邀请码:IDCVKH

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  bzhangli
      84
  bzhangli  
     2022-03-11 13:39:34 +08:00
  接力邀请码: ON6DHL
  xiaohouzhi
      85
  xiaohouzhi  
     2022-03-11 13:43:51 +08:00
  接力邀请码:QKWWPD
  iovekkk
      86
  iovekkk  
     2022-03-11 13:44:15 +08:00
  接力邀请码:XD440H
  angith
      87
  angith  
     2022-03-11 13:45:52 +08:00
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:QAKS7A

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  Uooop
      88
  Uooop  
     2022-03-11 13:46:01 +08:00
  继续接力:GW04T7
  li02
      89
  li02  
     2022-03-11 13:46:16 +08:00
  接力邀请码:WAQI2O
  pisipala
      90
  pisipala  
     2022-03-11 13:46:48 +08:00
  接力邀请码:VKLMLO
  ffLoveJava
      91
  ffLoveJava  
     2022-03-11 13:47:33 +08:00
  接力邀请码: XVX0GP
  ThunderMonkey
      92
  ThunderMonkey  
     2022-03-11 13:49:35 +08:00
  接力邀请码:FC5NH7
  geniusmyn
      93
  geniusmyn  
     2022-03-11 13:50:22 +08:00
  接力邀请码:KY1N8W

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  cppc
      94
  cppc  
     2022-03-11 13:51:03 +08:00
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:EN84F0

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  zhifanlo
      95
  zhifanlo  
     2022-03-11 13:51:54 +08:00
  接力邀请码:PPYAMG
  brucewar
      96
  brucewar  
     2022-03-11 13:54:45 +08:00
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:GQU6Y9

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  rajesh941
      97
  rajesh941  
     2022-03-11 13:55:15 +08:00
  接力邀请码:YTG1HK

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  zanxj
      98
  zanxj  
     2022-03-11 13:59:24 +08:00
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:UHD4YR

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  yelan
      99
  yelan  
     2022-03-11 13:59:51 +08:00
  是通过邀请别人获取的会员上限只能是一年对吧?
  yelan
      100
  yelan  
     2022-03-11 14:00:23 +08:00
  @wenhua 上限是几个月呀,1 年?
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3510 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 58ms · UTC 04:14 · PVG 12:14 · LAX 20:14 · JFK 23:14
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.