V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
fds
V2EX  ›  分享发现

115的空间卡有人需要么?

 •  
 •   fds · 2013-09-13 23:13:45 +08:00 · 5504 次点击
  这是一个创建于 3662 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  都是1TB永久空间。不过现在似乎大家都不稀罕这个了……兑换地址是:
  https://vip.115.com/order/coupon/?t=space

  7ZLX7WCJCUA7KL8X 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  2QGPJZIJCGI2CH3L 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  64TOGW6JC2PX4CY9 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  9ERP9IEJBOXRW8SX 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  3G6FT81JBAP3ANPT 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  T74CGDEJAUM976VL 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  RAYPZHTJAGDKLLSH 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  C0LNRCIJA2LFDHN5 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  4J7KJ7AJ9OTA5DHT 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  YCVQAU9J9AKLJSEP 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  23XTX7SJ8VEU79G1 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  99JH816J8H65LOCX 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  EM0V7MVJ813BI7IP 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  HINM1KMJ7ME3J5HT 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  HA19QA3J778C6MJ5 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  43S7QKFJ6QOYPOR5 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  CBS1MXTJ6A5L8QZ5 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  1WI7IZDJ5TM7RT75 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  UYXXCSUJ5CMAXEHD 网盘升级
  2013-09-13 16:23:45 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  16 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  olnyshe
      1
  olnyshe  
     2013-09-13 23:21:49 +08:00
  用了第一张..3Q...找半天才找到兑换地址....刷新下发现楼主自己加上兑换地址了..
  DearMark
      2
  DearMark  
     2013-09-14 00:01:20 +08:00
  43S7QKFJ6QOYPOR5 已用
  elvba
      3
  elvba  
     2013-09-14 00:09:26 +08:00
  HA19QA3J778C6MJ5 已用,谢谢!
  最后五张已经被激活了。
  ble
      4
  ble  
     2013-09-14 00:09:27 +08:00   ❤️ 1
  卡号 获得方式/时间 空间大小 有效期 兑换时间 关联用户 状态
  G6Y1336V5HZHKQHX 网盘升级LV9
  2013-09-14 00:07:01 1TB 2013-09-14 - 2013-12-13 -- -- 未激活
  立即使用
  5SLRIG7V561HUI3P 网盘升级LV9
  2013-09-14 00:07:01 1TB 2013-09-14 - 2013-12-13 -- -- 未激活
  立即使用
  SDVNA0FV4S9CMDYD 网盘升级LV9
  2013-09-14 00:07:01 1TB 2013-09-14 - 2013-12-13 -- -- 未激活
  立即使用
  1A6GGI5V4C6IIX45 网盘升级LV9
  2013-09-14 00:07:01 1TB 2013-09-14 - 2013-12-13 -- -- 未激活
  立即使用
  TKNGOMWV3ZRZF7S5 网盘升级LV9
  2013-09-14 00:07:01 1TB 2013-09-14 - 2013-12-13 -- -- 未激活
  立即使用
  E1NG2A7V3NTZOZDX 网盘升级LV9
  2013-09-14 00:07:01 1TB 2013-09-14 - 2013-12-13 -- -- 未激活
  立即使用
  OTOKJBOV38O8CGF9 网盘升级LV9
  2013-09-14 00:07:01 1TB 2013-09-14 - 2013-12-13 -- -- 未激活
  立即使用
  9IYFGZ0V2ROBI1PH 网盘升级LV9
  2013-09-14 00:07:01 1TB 2013-09-14 - 2013-12-13 -- -- 未激活
  立即使用
  Q2P4A94V1MSF7679 网盘升级LV9
  2013-09-14 00:07:01 1TB 2013-09-14 - 2013-12-13 -- -- 未激活
  立即使用
  OJ3G0UFRSG6E2XF0 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  19V5X7URS0K3CXIK 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  WTN6RM3RRLEC0EJW 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  C8UTG92RQSGFFRFW 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  ZLD0S7HRQEOA7NAK 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  FS3KAIGRQ0W4ZJ58 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  MLS0MJNRPM6X0H4C 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  01WVVAPRP8ERSCZ0 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  HYGU6BCROUMMK8TO 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  1J21ODTROFXEL6SS 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  XRODZBZRNY0EZU7G 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  立即使用
  scusjs
      5
  scusjs  
     2013-09-14 00:34:09 +08:00
  23XTX7SJ8VEU79G1已用,谢谢
  garipan
      6
  garipan  
     2013-09-14 01:14:31 +08:00
  3G6FT81JBAP3ANPT 已使用!谢谢LZ好人!
  hylau
      7
  hylau  
     2013-09-14 01:18:18 +08:00
  FS3KAIGRQ0W4ZJ58已用,谢谢
  kendisk
      8
  kendisk  
     2013-09-14 01:27:21 +08:00 via iPad
  C0LNRCIJA2LFDHN5 已用,谢谢。
  chenchunb
      9
  chenchunb  
     2013-09-14 01:50:28 +08:00
  第六个 T74CGDEJAUM976VL 已使用,感谢!
  yangyouzhi
      10
  yangyouzhi  
     2013-09-14 01:51:30 +08:00
  感谢,已使用一个。
  aku
      11
  aku  
     2013-09-14 01:57:13 +08:00
  @ble 1A6GGI5V4C6IIX45 已用 thx
  anheiyouxia
      12
  anheiyouxia  
     2013-09-14 01:58:07 +08:00
  YCVQAU9J9AKLJSEP
  已用,谢谢
  panda
      13
  panda  
     2013-09-14 02:28:25 +08:00 via Android
  哗!谢谢啊!现在有这等好事,什么情况?
  macos6
      14
  macos6  
     2013-09-14 04:27:49 +08:00
  SDVNA0FV4S9CMDYD
  E1NG2A7V3NTZOZDX
  9IYFGZ0V2ROBI1PH
  19V5X7URS0K3CXIK
  OJ3G0UFRSG6E2XF0
  已用。谢谢
  YLGG
      15
  YLGG  
     2013-09-14 08:28:47 +08:00
  貌似已经。。。全部失效
  ble
      16
  ble  
     2013-09-14 14:46:00 +08:00
  再发几张
  5RWCAO9RI7QRZKX8 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  SZWXBPIRHQABRP9O 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  ZBJSN0ERHB4KF6B0 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  NBE0660RGWVVTL7W 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  1EF97DIRGGCICNFW 网盘升级
  2013-09-13 16:41:16 1TB 2013-09-13 - 2013-12-12 -- -- 未激活
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   838 人在线   最高记录 5930   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 412ms · UTC 21:13 · PVG 05:13 · LAX 14:13 · JFK 17:13
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.