V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
weiziyan
V2EX  ›  宽带症候群

你们能 ping 到这个 ipv6 吗

 •  
 •   weiziyan · 2018-12-30 19:30:40 +08:00 · 5554 次点击
  这是一个创建于 1547 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431
  第 1 条附言  ·  2018-12-30 20:49:40 +08:00
  谢谢大家,确定外网没有问题了
  16 条回复    2018-12-31 15:27:52 +08:00
  sdijeenx
      1
  sdijeenx  
     2018-12-30 19:32:52 +08:00
  $ ping6 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431
  PING6(56=40+8+8 bytes) 2409:8a1a:3b43:edd0:6812:f0f:ac02:9063 --> 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431
  16 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431, icmp_seq=0 hlim=52 time=45.071 ms
  16 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431, icmp_seq=1 hlim=52 time=39.158 ms
  16 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431, icmp_seq=2 hlim=52 time=67.135 ms
  16 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431, icmp_seq=3 hlim=52 time=30.901 ms
  16 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431, icmp_seq=4 hlim=52 time=37.765 ms
  16 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431, icmp_seq=5 hlim=52 time=31.678 ms
  16 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431, icmp_seq=6 hlim=52 time=30.522 ms
  weiziyan
      2
  weiziyan  
  OP
     2018-12-30 19:35:09 +08:00
  @sdijeenx 谢谢,看来互联网 v6 配置没问题,就是局域网还是获取不到 v6
  rancent
      3
  rancent  
     2018-12-30 19:56:09 +08:00
  alvin666
      4
  alvin666  
     2018-12-30 19:57:45 +08:00 via Android
  测试的话为什么不 ping ipv6.baidu.com 。。。
  ShareDuck
      5
  ShareDuck  
     2018-12-30 19:58:00 +08:00
  Pinging 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 with 32 bytes of data:
  Reply from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: time=57ms
  Reply from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: time=53ms
  Reply from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: time=56ms
  Reply from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: time=59ms

  广东移动。
  rq20032003
      6
  rq20032003  
     2018-12-30 20:04:16 +08:00 via Android
  PING 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431(2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431) 56 data bytes
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: icmp_seq=1 ttl=56 time=27.2 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: icmp_seq=2 ttl=56 time=16.7 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: icmp_seq=3 ttl=56 time=17.0 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: icmp_seq=4 ttl=56 time=16.6 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: icmp_seq=5 ttl=56 time=16.8 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: icmp_seq=6 ttl=56 time=16.3 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: icmp_seq=7 ttl=56 time=16.4 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: icmp_seq=8 ttl=56 time=16.0 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: icmp_seq=9 ttl=56 time=16.6 ms
  ^C
  --- 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 ping statistics ---
  10 packets transmitted, 9 received, 10% packet loss, time 9014ms
  rtt min/avg/max/mdev = 16.066/17.781/27.294/3.377 ms

  河北联通
  weiziyan
      7
  weiziyan  
  OP
     2018-12-30 20:13:31 +08:00
  @alvin666 因为这是路由器拨号给的地址
  zzsx1937
      8
  zzsx1937  
     2018-12-30 20:35:25 +08:00
  ping 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431

  正在 Ping 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 具有 32 字节的数据:
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=38ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=38ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=38ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=39ms

  2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的 Ping 统计信息:
  数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
  往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  最短 = 38ms,最长 = 39ms,平均 = 38ms
  time2049
      9
  time2049  
     2018-12-30 20:44:19 +08:00
  正在 Ping 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 具有 32 字节的数据:
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=33ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=33ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=33ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=33ms

  2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的 Ping 统计信息:
  数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
  往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  最短 = 33ms,最长 = 33ms,平均 = 33ms
  lavenderkissyou
      10
  lavenderkissyou  
     2018-12-30 21:07:39 +08:00
  正在 Ping baidu.com [220.181.57.216] 具有 32 字节的数据:
  请求超时。
  请求超时。
  请求超时。
  请求超时。

  220.181.57.216 的 Ping 统计信息:
  数据包: 已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4 (100% 丢失),  正在 Ping 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 具有 32 字节的数据:
  PING:传输失败。常见故障。
  PING:传输失败。常见故障。
  PING:传输失败。常见故障。
  PING:传输失败。常见故障。

  2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的 Ping 统计信息:
  数据包: 已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4 (100% 丢失),

  扎心了!!!
  demonjudy
      11
  demonjudy  
     2018-12-30 21:42:06 +08:00
  正在 Ping 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 具有 32 字节的数据:
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=26ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=29ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=26ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=26ms

  2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的 Ping 统计信息:
  数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
  往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  最短 = 26ms,最长 = 29ms,平均 = 26ms

  江苏电信
  matash1ta
      12
  matash1ta  
     2018-12-30 23:28:17 +08:00
  正在 Ping 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 具有 32 字节的数据:
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=41ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=40ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=39ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=39ms

  成都移动
  kira887
      13
  kira887  
     2018-12-31 00:24:23 +08:00 via Android
  Liqianyu
      14
  Liqianyu  
     2018-12-31 00:43:16 +08:00
  北京联通

  [email protected]:~# ping 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431
  PING 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 (2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431): 56 data bytes
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: seq=0 ttl=59 time=5.341 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: seq=1 ttl=59 time=5.556 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: seq=2 ttl=59 time=4.311 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: seq=3 ttl=59 time=4.603 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: seq=4 ttl=59 time=6.317 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: seq=5 ttl=59 time=4.248 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: seq=6 ttl=59 time=4.368 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: seq=7 ttl=59 time=5.497 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: seq=8 ttl=59 time=5.796 ms
  64 bytes from 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431: seq=9 ttl=59 time=5.155 ms
  --- 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 ping statistics ---
  10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
  round-trip min/avg/max = 4.248/5.119/6.317 ms
  oovveeaarr
      15
  oovveeaarr  
     2018-12-31 01:33:29 +08:00
  正在 Ping 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 具有 32 字节的数据:
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=349ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=347ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=347ms
  来自 2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的回复: 时间=348ms

  2408:8206:c01:e5f0:1cb7:fe31:1eb0:e431 的 Ping 统计信息:
  数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
  往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  最短 = 347ms,最长 = 349ms,平均 = 347ms
  loukky
      16
  loukky  
     2018-12-31 15:27:52 +08:00
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   862 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 47ms · UTC 21:51 · PVG 05:51 · LAX 14:51 · JFK 17:51
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.